Συνέντευξη – Ανακύκλωση Συσκευών ή Μπλε Κάδους, ξέρετε τι είναι;


Υπάρχει μία ερώτηση που ακούμε συχνά στις συζητήσεις που αφορούν την ανακύκλωση στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Αθήνα: λειτουργεί πραγματικά η ανακύκλωση; Τα σκουπίδια που συλλέγονται, πάνε όντως στους χώρους αξιοποίησης και ανακύκλωσης; Έτσι, ήθελα να έχω μια σαφή άποψη της επίσημης οργάνωσης του έργου των «Μπλε Κάδων». Στη γειτονιά μου, για παράδειγμα, οι μπλε κάδοι περιέχουν όλα τα είδη σκουπιδιών, δεν είμαι βέβαιη ότι οι κάτοικοι τα αξινομούν τα απορρίμματα τους . Έτσι, προκειμένου να έχουμε όλα μια σαφή εικόνα του έργου, της οργάνωσης και το ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου, έκανα συνέντευξη στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ο «διαχειριστής του έργου».

Logo EEAA

Συνέντευξη πραγματοποιημένη στις 23/08/2012, απαντήσεις από την Κα Χουλιαρά Ελένι (V+O COMMUNICATION, ΕΕΑΑ)

CamilleDelcour (CD) – Περιγράψτε μας πως λειτουργεί το σύστημα των μπλε κάδων και τον ρόλο της ΕΕΑΑ;

“Η κύρια δραστηριότητα του Συστήματος της ΕΕΑΑ είναι τα έργα των μπλε κάδων, αφού από αυτά προέρχεται σχεδόν το σύνολο της ανακύκλωσης συσκευασιών που επιτυγχάνεται σήμερα στη χώρα μας και αφορά στα δημοτικά απορρίμματα. Το δίκτυο των μπλε κάδων απευθύνεται στο γενικό κοινό και αναπτύσσεται σε συνεργασία με τους Δήμους στους οποίους η  ΕΕΑΑ παρέχει τους κάδους και τα ειδικά οχήματα προκειμένου να αναλάβουν τη συλλογή. Οι κάτοικοι των δήμων καλούνται να αποθέσουν στους μπλε κάδους τα ανακυκλώσιμα υλικά (απόβλητα συσκευασίας από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο) και οι ποσότητες που συλλέγονται από τους συνεργαζόμενους Δήμους, μεταφέρονται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της ΕΕΑΑ που λειτουργούν στο πλαίσιο του Συστήματος, όπου τα υλικά διαχωρίζονται και προωθούνται προς παραγωγή νέων προϊόντων.Μπλε Κάδος Ανακύκλωσης

Παράλληλα με τους μπλε κάδους, η ΕΕΑΑ αναπτύσσει και ειδικές δράσεις που στοχεύουν στη συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας, κυρίως γυάλινων φιαλών, από μεγάλους παραγωγούς και περιοχές επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπου καταναλώνονται προϊόντα σε γυάλινη συσκευασία (π.χ. κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχειακά συγκροτήματα), προκειμένου να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που χωρίς την παρέμβαση του Συστήματος θα κατέληγαν στα κοινά απορρίμματα.

Ακόμη, το σύστημα δραστηριοποιείται και στον τομέα της Ανακύκλωσης των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ), εστιάζοντας στην καταγραφή και την προώθηση (μέσω οικονομικών κινήτρων προς τις εταιρείες που συλλέγουν και εμπορεύονται τα υλικά) της ανακύκλωσης που επιτυγχάνεται στον τομέα της βιομηχανίας και του εμπορίου.

Τέλος, στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου που προβλέπει τη συμμετοχή και άλλων μεθόδων αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασίας στην επίτευξη των εθνικών στόχων η  ΕΕΑΑ  εντάσσει στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της και σχετικές δράσεις (π.χ. ενεργειακή αξιοποίηση, χρήση εναλλακτικού καυσίμου) και αναπτύσσει συνεργασίες σε αυτό το πεδίο με δημοτικούς ή άλλους φορείς.”

(CD) – Σε κάποιους Δήμους παρατηρείται καλύτερη εφαρμογή της ανακύκλωσης και ορθότερη χρήση των μπλε κάδων; Που αποδίδεται αυτή τη συμπεριφορά;

“Σε γενικές γραμμές, οι δήμοι που εφαρμόζουν το πρόγραμμα ανακύκλωσης της ΕΕΑΑ για ένα μεγάλο ήδη χρονικό διάστημα εμφανίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα, συγκριτικά με αυτούς τους δήμους που έχουν ενταχθεί πιο πρόσφατα στο σύστημα των μπλε κάδων. Αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο, δεδομένου ότι οι κάτοικοι των εν λόγω δήμων, απέκτησαν σταδιακά την εμπειρία της ορθής ανακύκλωσης, αφομοιώνοντάς την στην καθημερινότητά τους.

Επίσης, άξιο αναφοράς είναι ότι κατά κανόνα μεσαίοι περιφερειακοί δήμοι εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα.”

(CD) – Με ποιους τρόπους η ΕΕΑΑ προωθεί την ανακύκλωση συσκευασιών στην Ελλάδα και πώς προτρέπει τους πολίτες να την αφομοιώσουν στην καθημερινότητά τους;

“Βασικό εργαλείο της ΕΕΑΑ για την περαιτέρω προώθηση της ανακύκλωσης των συσκευασιών στην Ελλάδα είναι η εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία της ανακύκλωσης και τα πολλαπλά οφέλη που αυτή ενέχει.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΑΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των πολιτών, πιστεύοντας πως παίζει σημαντικό ρόλο στην ευρεία διάδοση της ανακύκλωσης και επενδύοντας ουσιαστικά στην ανάδειξη του «περιβαλλοντικά υπεύθυνου και ευαισθητοποιημένου πολίτη», κάτι το οποίο αποτελεί τον βασικότερο μακροπρόθεσμο στόχο της εταιρείας. Η ΕΕΑΑ κινείται σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση, εκθέτοντας με κάθε ευκαιρία το κοινό σε μηνύματα για τη σημασία της ανακύκλωσης, την ορθή συμμετοχή και για τα υλικά που αξιοποιούνται από το σύστημα του Μπλε Κάδου κι επενδύοντας ουσιαστικά στην ανάδειξη του «περιβαλλοντικά υπεύθυνου και ευαισθητοποιημένου πολίτη», κάτι το οποίο αποτελεί τον βασικότερο μακροπρόθεσμο στόχο της εταιρείας.”

(CD) – Ποια τα οφέλη που αποκομίζουμε από την ανακύκλωση;

“Η Ε.Ε.Α.Α. αποσκοπεί στην ευρεία διάδοση της ανακύκλωσης, δεδομένου ότι τα Ανακύκλωσηοφέλη που αποκομίζουμε είναι πολύ περισσότερα από το προφανές, που είναι η περιβαλλοντική προστασία. Η ανακύκλωση:

  • συμβάλλει στη μείωση των απορριμμάτων, που οδηγούνται στην τελική διάθεση (ΧΥΤΑ κλπ).
  • συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.
  • δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.”

(CD) – Ποια η διαδικασία της ανακύκλωσης στα ΚΔΑΥ; Πώς ελέγχετε ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά ανακυκλώνονται σωστά στα συγκεκριμένα Κέντρα;

“Η διαδικασία της ανακύκλωσης στα ΚΔΑΥ που ελέγχει η ΕΕΑΑ περιλαμβάνει 4 στάδια:

  1. Διαλογή στην πηγή, όπου οι δημότες διαχωρίζουν τα υλικά συσκευασίας που μπορούν απορρίψουν στους μπλε κάδους,
  2. Αποκομιδή που πραγματοποιείται με την ευθύνη των δήμων, χρησιμοποιώντας τα ειδικά απορριμματοφόρα που η ΕΕΑΑ τους έχει διαθέσει,
  3. Επεξεργασία-διαχωρισμός, όπου τα απόβλητα συσκευασίας μεταφέρονται στα ΚΔΑΥ και διαχωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με το υλικό σύνθεσής τους, και τέλος
  4. Συμπίεση-Δεματοποίηση, όπου τα υλικά συσκευασίας συμπιέζονται -με εξαίρεση το γυαλί –  δεματοποιούνται και προωθούνται σε αντίστοιχες ελληνικές βιομηχανίες, αλλά και βιομηχανίες του εξωτερικού, ανά υλικό προς την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Η κάθε βιομηχανία αναλόγως με τις ανάγκες επεξεργασίας του κάθε υλικού επεξεργάζεται τα προϊόντα ώστε να γίνουν και πάλι χρήσιμα και να μπουν και πάλι στην παραγωγική διαδικασία.

Σήμερα, στα πλαίσια των έργων ανακύκλωσης λειτουργούν συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα 28 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και μονάδες μεγάλης δυναμικότητας, υψηλής τεχνολογίας, συμβάλλοντας στην ορθή και αποτελεσματική αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών.”

(CD) – Πώς κρίνεται η πρόοδος του προγράμματος μετά από 10 χρόνια λειτουργίας; Η κρίση έχει κάποια επίπτωση στη λειτουργία και την ανάπτυξη του έργου των μπλε κάδων στην Ελλάδα;

“Η ΕΕΑΑ ιδρύθηκε πριν από δέκα έτη από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά ή κατασκευάζουν συσκευασίες. Οι επιχειρήσεις αυτές, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή πρακτική ως υπόχρεοι διαχειριστές σύμφωνα με το Νόμο, έχουν βασική δέσμευση να αυτοδιαχειριστούν με το βέλτιστο τρόπο τους οικονομικούς πόρους που οφείλουν να διαθέσουν για την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων τους. 

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, η ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων μέσω των έργων των μπλε κάδων ακολούθησε ανοδική πορεία επιβεβαιώνοντας ότι τα έργα του μπλε κάδου αποτελούν την κύρια πηγή αύξησης της ανακύκλωσης για το άμεσο μέλλον και κατά συνέπεια το βασικό παράγοντα επίτευξης των Εθνικών Στόχων για την ανακύκλωση συσκευασιών. Οικογένεια ανακυκλώνει

Στο τέλος του 2011,  241 Καλλικρατικοί ΟΤΑ σε όλη τη χώρα ήταν συμβεβλημένοι με το Σύστημα της Ε.Ε.Α.Α. με αποτέλεσμα τα έργα του μπλε κάδου να εξυπηρετούν πλέον το 75% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ειδικότερα, σημαντική ήταν η επέκταση του συστήματος της ΕΕΑΑ στα ελληνικά νησιά όπου αναπτύχθηκαν έργα ανακύκλωσης σε 22 από αυτά, με αποτέλεσμα 350 χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες, να εξυπηρετούνται από το σύστημα του μπλε κάδου. Επιπλέον, το 2011 αυξήθηκε και ο αριθμός των μπλε κάδων και των οχημάτων που έχουν παραδοθεί στους ΟΤΑ σε όλη τη χώρα, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη συλλογή και αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών, φτάνοντας τους 126 χιλιάδες και τα 370 αντίστοιχα ενώ και ο αριθμός των συμβεβλημένων με το Σύστημα επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3% συγκριτικά με το 2010. Αυτή τη στιγμή, πάνω από 1.700 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων συνεργάζονται ήδη με την ΕΕΑΑ, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την προώθηση και την ενίσχυση της ανακύκλωσης των συσκευασιών στη χώρα μας.

Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση επέφερε, μεταξύ άλλων, μείωση κατά 7% στο σύνολο των απορριμμάτων  συσκευασίας που παράγονται στη χώρα σε σύγκριση με το 2010 (εξαιτίας της μείωσης της κατανάλωσης). Παρ’ όλα αυτά, τα έργα της ΕΕΑΑ κατά το 2011 ανακύκλωσαν από τα δημοτικά απόβλητα 194 χιλ. τόνους συσκευασίας, περίπου δηλαδή ίδιες ποσότητες με το 2010. Μαζί με το χαρτί των εντύπων και τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ΕΕΑΑ (π.χ. Βιομηχανικά & Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας –ΒΕΑΣ) το 2011 ανακυκλώθηκαν περίπου 480 χιλ. τόνοι υλικών.”

(CD) – Τι θα απαντούσατε σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι το περιχεόμενο των μπλε κάδων συλλέγεται μαζί με τα συμβατικά απορρίμματα;

“Το Σύστημα της ΕΕΑΑ έχει την ευθύνη να παραχωρεί στους Δήμους τον απαραίτητο εξοπλισμό (ειδικά οχήματα, μπλε κάδους), αλλά η ορθή χρήση των οχημάτων ανακύκλωσης και γενικά η διαδικασία αποκομιδής του περιεχομένου των μπλε κάδων αποτελούν ευθύνη και αρμοδιότητα των Δήμων που συνεργάζονται με το Σύστημα. H επικοινωνία με τον αρμόδιο δήμο και συγκεκριμένα με το Τμήμα Καθαριότητας του εκάστοτε είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε όλοι, ως ευαισθητοποιημένοι πολίτες, ώστε να αναφέρονται περιστατικά δυσλειτουργίας της Ανακύκλωσης. Όταν στο Σύστημα φτάνουν καταγγελίες από πολίτες, αυτές προωθούνται στο Δήμο που τον αφορούν και αναζητούνται οι λόγοι που προκάλεσαν το φαινόμενο αλλά και τυχόν λύσεις για την παντελή εξάλειψή τους.

Οφείλουμε όμως να υπογραμμίσουμε  ότι  τέτοια φαινόμενα είναι μεμονωμένα και παρατηρούνται σπάνια, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών των μπλε κάδων συνεχώς αυξάνονται τα τελευταία χρόνια.  Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των συνεργαζόμενων Δήμων ανταποκρίνεται με  συνέπεια στις ανάγκες της ανακύκλωσης.”

Κα Χουλιαρά Ελένι ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και το χρόνο σας.

Μένει λοιπόν να λύσουμε ένα μυστήριο, γιατί οι κάτοικοι δεν εφαρμόζουν την ανακύκλωση, γιατί δεν συμμετέχουν στο έργο ώστε να είναι μία επιτυχία για την Ελλάδα. Γιατί δεν θέλουν πιο καθαρούς δρόμους και πάρκα;

Σε λίγο διαθέσιμο: η καινούργια μας κατηγορία “Cams Guide”, όπου το εγχειρίδιο που δημιουργήσαμε χάρη στις συμβουλές της ΕΕΑΑ για την ορθή χρήση των Μπλε Κάδων θα αναρτηθεί.

Camille Delcour (23/08/2012)

Advertisements

Μια σκέψη;

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s